Pedagog szkolny

„Każdego dnia mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

Janusz Korczak

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Monika Szlachcińska 

Tygodniowy plan pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2015/2016

 

Zajęcia indywidualne:

Poniedziałek 10:55- 12:00

Środa 10:55-12:35

Piątek 7:30- 8:00

 

Poradnictwo i konsultacje dla rodziców:

Poniedziałek 12:00- 12:35

 

Drogi Uczniu, przyjdź do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • nie potrafisz porozumieć się kolegami;
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić;

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

 

Do zadań pedagoga w szkole należy:

 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (określanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, wspieranie mocnych stron uczniów)
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole (wspieranie rozwoju uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych, współpraca z wychowawcami)
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć indywidualnych  i grupowych z uczniami, prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami, współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, oraz z innymi poradniami specjalistycznymi)
 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki  w stosunku do uczniów z udziałem nauczycieli i rodziców
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz organizowanie różnych form pomocy
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad  i konsultacji
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w