szkoła przyjazna dzieciom"

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie w roku szkolnym 2013/2014 realizuje projekt „Szkoła przyjazna dzieciom”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.Celem głównym projektu jest eliminowanie zidentyfikowanych barier u dzieci z trudnościami w nauce oraz rozszerzenie umiejętności uczniów zdolnych w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie.W ramach projektu organizowane są następujące zajęcia:


- dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów,
- rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego.


       Na organizację powyższych zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych Stowarzyszenie Oświatowo  - Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie otrzymało z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotację w kwocie 30 tysięcy złotych.

 

 Zajęcia realizowane w ramach projektu „Szkoła przyjazna dzieciom”

            Zajęcia z j. angielskiego

Głównym celem tych zajęć jest poszerzenie umiejętności językowych uczniów zdolnych w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środy. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w 30 godzinach, rozłożonych na semestr I oraz II roku szkolnego 2013/2014. W czasie zajęć uczniowie korzystają z szeregu pomocy dydaktycznych, zakupionych z dotacji otrzymanej od Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na zajęciach uczniowie mają okazję utrwalić lub poznać nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne, rozwinąć zdolność słuchania ze zrozumieniem, czytania i mówienia, rozbudzić indywidualne zdolności twórcze, wykształcić i rozwinąć pozytywne nastawienie wobec obcej kultury i języka.

Zajęcia z edukacji polonistycznej

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji polonistycznej realizowane dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła przyjazna dzieciom” w klasach młodszych przewidziane są dla pewnej grupy dzieci. Na zajęcia uczęszcza 4 dziewczynki i 3 chłopców. Są to uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Dzieci dzięki uczestnictwu w zajęciach mają szansę na wyrównanie powstałych braków poprzez zwiększoną liczbę ćwiczeń. Z otrzymanej dotacji od Programu Edukacyjnego Kapitał Ludzki szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne, które w dużym stopniu umożliwiają naszym uczestnikom projektu uzyskiwanie sukcesów. Program realizowany jest po skończonych zajęciach dydaktycznych przewidzianych tygodniowym planem lekcji w klasie I, II i III. Projekt na zajęcia przewidział 30 godz. lekcyjnych (po 45 min. każda) na cały rok szkolny. Czas realizacji niniejszego programu to rok szkolny 2013/2014.

Zajęcia z edukacji matematycznej

Na zajęcia uczęszcza 7 dzieci z klas I-III. Celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych uczniów, kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych oraz zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań, wdrażanie do logicznego myślenia i zdobywania umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. W trakcie realizacji tematów dziewczynki i chłopcy rozwiązują krzyżówki, łamigłówki oraz inne zadania logiczne i matematyczne poszerzające ich zainteresowania. Podczas zajęć dzieci pracują samodzielnie i w grupach, bardzo chętnie korzystają z ciekawych i atrakcyjnych pomocy.

Zajęcia z edukacji artystycznej

Udział w projekcie umożliwia naszym uczniom wszechstronny rozwój.Podczas jego realizacji uczniowie mają okazję rozwijać swoje zainteresowania. Dotyczy to grupy dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie, muzycznie oraz teatralnie, które biorą udział w zajęciach artystycznych przewidzianych projektem. Na zajęcia uczęszcza 8 dzieci z klas I-III. W ramach zajęć dzieci poznają wiele technik plastycznych:, collage, wycinanki, wydzieranki, tworzenie z masy papierowej i solnej. Dzieci wykonują także elementy, które wykorzystywane są do szkolnych przedstawień. Zajęcia dostarczają dzieciom wiele radości, działają na wyobraźnię, wyzwalają kreatywność i inicjatywę. Uczniowie mają również okazję uczestniczyć w zajęciach teatralnych. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Ćwiczą metody prawidłowej recytacji i wygłaszania tekstu z pamięci, a także dbałości o kulturę słowa mówionego. Uczestnicy chętnie angażują się w wykonywanie proponowanych przez prowadzących zadań, ćwiczeń, gier czy zabaw.

       

    

  

  

  

 _