Rekrutacja

Rodzicu!    

Obo­wią­zek szkol­ny dziec­ka roz­poczy­na się z po­cząt­kiem roku szkol­ne­go w roku  ka­len­darzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 7 lat. Na wnio­sek ro­dzi­ców naukę w szko­le pod­sta­wowej może roz­począć dziec­ko, które w danym roku ka­len­darzo­wym koń­czy 6 lat. Dy­rek­tor szko­ły przyj­mu­je dziec­ko do klasy pierw­szej, je­żeli dziec­ko:

  • ko­rzy­sta­ło z wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego w roku szkol­nym po­prze­dza­ją­cym rok szkol­ny, w któ­rym ma roz­począć naukę w szko­le pod­sta­wowej

albo

  • po­sia­da o­pi­nię o moż­li­wo­ści roz­poczę­cia nauki w szko­le pod­sta­wowej.

Dy­rek­tor pod­sta­wowej szko­ły pu­blicz­nej, w ob­wodzie  któ­rej dziec­ko miesz­ka, na wnio­sek ro­dzi­ców od­ra­cza roz­poczę­cie speł­nia­nia przez dziec­ko obowiąz­ku szkol­ne­go o jeden rok szkol­ny. Wnio­sek na­le­ży zło­żyć nie póź­niej niż do dnia 31 sierp­nia w roku       ka­len­darzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy sie­dem lat.

Dziec­ko, które w roku szkol­nym 2015/2016 re­ali­zo­wało obowiąz­kowe rocz­ne przy­go­towa­nie  przed­szkol­ne w od­dzia­le przed­szkol­nym w szko­le pod­sta­wowej innej niż szko­ła, w ob­wodzie któ­rej dziec­ko miesz­ka, na wnio­sek ro­dzi­ców, jest przyj­mo­wa­ne do klasy I tej szko­ły pod­sta­wowej bez prze­pro­wa­dzania po­stę­powa­nia  re­kru­ta­cyj­nego.

 

Dzie­ci u­ro­dzone w roku 2009, które w roku szkol­nym 2015/2016 roz­poczę­ły naukę w kla­sie I szko­ły pod­sta­wowej, na wnio­sek ro­dzi­ców, zło­żony w ter­mi­nie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku 2017 kon­ty­nu­ować naukę w kla­sie I szko­ły pod­sta­wowej. Wnio­sek na­le­ży zło­żyć do dy­rek­to­ra szko­ły pod­sta­wowej, do któ­rej dziec­ko u­częsz­cza. W tym przy­pad­ku dziec­ko nie bie­rze u­dzia­łu w po­stę­powa­niu re­kru­ta­cyj­nym do klasy I na rok szkol­ny 2016/2017. Dziec­ko, któ­re­go ro­dzi­ce zło­ży­li wnio­sek, o któ­rym mowa po­wy­żej w roku szkol­nym 2015/2016 kon­ty­nu­uje naukę w kla­sie I szko­ły pod­sta­wowej, z tym że w tym roku szkol­nym nie pod­le­ga ono kla­sy­fi­kacji rocz­nej i  pro­mowa­niu do klasy II szko­ły pod­sta­wowej oraz nie o­trzy­mu­je świa­dec­twa szkol­ne­go pro­mocyj­ne­go.

Dziec­ko, któ­re­go ro­dzi­ce zło­ży­li od­powied­ni wnio­sek do 31 marca 2016 r. w roku szkol­nym 2015/2016 za­miast kon­ty­nu­owa­nia nauki w kla­sie I szko­ły pod­sta­wowej może  ko­rzy­stać z wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego.

Dzie­ci u­ro­dzone w pierw­szej po­łowie 2008 r., które w roku szkol­nym 2015/2016 u­częsz­czają do klasy II szko­ły pod­sta­wowej, na wnio­sek ro­dzi­ców, zło­żony w ter­mi­nie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkol­nym 2016/2017 kon­ty­nu­ować naukę w kla­sie II szko­ły pod­sta­wowej. Dziec­ko, któ­re­go ro­dzi­ce zło­ży­li wnio­sek, o któ­rym mowa po­wy­żej, w roku szkol­nym 2015/2016 kon­ty­nu­ują naukę w kla­sie II szko­ły pod­sta­wowej, z tym że w tym roku szkol­nym nie pod­le­ga ono kla­sy­fi­kacji  rocz­nej i pro­mowa­niu do klasy II szko­ły pod­sta­wowej oraz nie o­trzy­mu­je świa­dec­twa szkol­ne­go pro­mocyj­ne­go.

Rodzicu

  • dzieci urodzonych w I połowie 2008 r., które obecnie uczęszczają do klasy II,
  • dzieci urodzonych w 2009 r.,
  • dzieci urodzonych w 2010 r.

pamiętaj o dacie 31 marca 2016 r. –  w tym dniu upływa termin składania wniosków do dyrektora szkoły.