Plan współpracy z rodzicami

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA II W MŚCIOWIE

 

I. Cel główny:

- Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

- podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,

- pedagogizację,

- stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

II. Cele szczegółowe:

- poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,

- uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,

- współpraca w realizacji zadań szkoły,

- wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

- korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

 

III. Procedury osiągania celów

Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły

Zadania

Sposoby realizacji

 

rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami

 

Zbieranie uwag i wniosków na temat bieżącej pracy szkoły podczas zaplanowanych spotkań z rodzicami. (protokół z zebrania).

 

opiniowanie dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez szkołę

 

Zbieranie podczas spotkań z rodzicami i zebrań Rady Rodziców opinii i sugestii na temat dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez szkołę (protokoły z zebrań).

 

 

Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców

Zadania

Sposoby realizacji

Zapoznawanie rodziców z prawem szkolnym.

 

Zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoły, Koncepcją Pracy Szkoły, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI na pierwszym zebraniu. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Umożliwienie rodzicom wglądu w Statut Szkoły, Koncepcję Pracy Szkoły, Program Wychowawczym i Program Profilaktyki.

 

 

 

Zapoznawanie na bieżąco rodziców ze szkolnymi regulaminami na zebraniach z rodzicami oraz poprzez zamieszczanie ich na szkolnych tablicach ogłoszeń.

 

Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach szkoły.

 

Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami  

Rozmowy nauczycieli z rodzicami podczas indywidualnych dyżurów  

Rozmowy dyrektora z Radą Rodziców.

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń.

Współpraca w realizacji zadań szkoły

Umożliwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją.

 

Organizowanie spotkań z wychowawcą zgodnie z terminarzem.

Organizowanie indywidualnych dyżurów nauczycieli. Informacja o dyżurach na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

 

Działalność Rady Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu, zgodnie ze Statutem Szkoły.

 

Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Programu Profilaktyki.

Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Wspieranie materialne przedsięwzięć realizowanych w szkole.

 

Stwarzanie okoliczności do udziału rodziców w życiu szkoły.

 

Organizowanie otwartych imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez ( informacja na stronie internetowej).

Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

 

Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczących rozwoju dziecka.

 

Pedagogizacja rodziców poprzez:

a. prelekcje,

b. prezentacje multimedialne,

c. zajęcia otwarte,

d. organizowanie spotkań ze specjalistami,

e. udostępnianie rodzicom fachowej literatury z biblioteki szkolnej.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

Organizowanie pomocy dla rodziców z mających problemy wychowawcze.

 

Informowanie rodziców o zalecanych pozycjach książkowych dotyczących rozwoju i wychowania dziecka.

Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania.

 

 

Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

 

Organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, medycznej.

 

 

Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców

 

Angażowanie rodziców do

współtworzenia oferty zajęć pozalekcyjnych.

Współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

 

Współpraca przy realizacji projektów podnoszących jakość pracy szkoły.

Zapraszanie rodziców do włączania się realizację projektów podnoszących jakość pracy szkoły.

 

Korzystanie z wiedzy, zainteresowań i umiejętności rodziców do podnoszenia jakości realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych.

 

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców.

Organizowanie spotkań z rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.

 

 

 

 

       

 

 

IV. Zasady współpracy z rodzicami

1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu.

2. W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania rodzice uczniów mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielem, wskazane jest wcześniejszy telefoniczny kontakt w celu uzgodnienia terminu spotkania.

3. Oprócz zebrań odbywają się konsultacje w ustalonych wcześniej terminach.

4. Jeżeli sytuacja tego wymaga oprócz tych zebrań mogą być zorganizowane dodatkowe spotkania dotyczące ważnych spraw bieżących.

5. Dla lepszego rozpoznania sytuacji wychowanka nauczyciel może uzgodnić możliwość spotkania rodzic –uczeń -nauczyciel w domu rodzinnym dziecka.

6. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, podczas których mogą indywidualnie porozmawiać z wychowawcą klasy, jak również z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z klasą, a także pedagogiem szkolnym.

7. W sytuacjach szczególnych dyrektor, wychowawca lub pedagog wzywa rodziców poza uzgodnionym terminem

 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów.

 

NAUCZYCIELE

RODZICE

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ

1. Realizować program wychowawczy i profilaktyki zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.

2. Rzetelnie i obiektywnie informować o postępach dzieci. Przekazywać informacje o sukcesach dzieci.

3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym). Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli oraz na korytarzu szkolnym.

4. Służyć pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5. Przestrzegać Wewnątrzszkolnego Oceniania.

6. Uwzględniać propozycje rodziców w swojej pracy.

7. Nie wyrażać negatywnych opinii o rodzicach w obecności dzieci. Nie podważać ich autorytetu .

1. Systematycznie śledzić postępy dziecka w nauce, uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Informacje o dziecku uzyskiwać na zebraniach, dyżurach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

2.Kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły). Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga i logopedy – ich gabinety. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).

3. Zadbać, aby lekcje były odrabiane na bieżąco.

4. Kontrolować dzienniczki. Nie bagatelizować uwag na temat zachowania dziecka.

5. Kontaktować się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego i wychowawczego. Uzgadniać jednolity front oddziaływań.

6. Sytuacje problemowe rozwiązywać najpierw z wychowawcą; jeśli zajdzie potrzeba - z pedagogiem. Podejmowanie rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem  

 

NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU DLA SIEBIE.

V. Formy współpracy

1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Zebrania z rodzicami, konsultacje.

3. Indywidualne rozmowy na życzenie rodziców i nauczyciela. Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem o planach wobec dziecka.

4. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych.

5. Pedagogizacja rodziców.

6. Udział rodziców w „lekcjach otwartych”.

7. Pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

8. Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.

9. Podziękowanie rodzicom za udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, poprzez listy

gratulacyjne i dyplomy.

10. Praca w „trójkach klasowych” i Radzie Rodziców.

 

 

VI. Harmonogram spotkań z rodzicami Przewidywany termin

Założenia

IX

 

Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły (Statut Szkoły z WO, Koncepcja Pracy Szkoły).

Zapoznanie rodziców i zebranie propozycji do Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły.

Zapoznanie rodziców z ocenianiem w klasach I-III oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania w klasach IV-VI i planami wychowawczymi.

Ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły.

 

XI

 

Pedagogizacja rodziców ( temat wybiera wychowawca z uwzględnieniem propozycji rodziców).

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

 

I/II

 

Spotkanie z wychowawcą podsumowujące I półrocze. Przedstawienie oceny opisowej w klasach I-III, ocen na I okres w klasach IV-VI.

Ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy w II okresie.

 

IV/V

 

Pedagogizacja rodziców. Pogadanka na określony dostosowana tematyką do problemów zauważonych w klasie.

Informacja o postępach dziecka w II semestrze.