Historia Szkoły

 

                  Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie

          Historia Szkoły Podstawowej w Mściowie sięga roku 1918. Pierwszy budynek położony w pobliżu starego wiślanego wału, liczył sobie kilkadziesiąt lat. W czasie zaborów mieściła się w nim strażnica graniczna wojsk rosyjskich. Po I wojnie światowej , w 1918 roku mieszkaniec Kamienia Mściowskiego - p. Chorab, stał się właścicielem nieruchomości, której część przeznaczył na szkołę. Parterowy budynek liczył cztery izby, w tym dwa pomieszczenia mieszkalne. Początkowo szkoła była placówką dwuklasową, by stopniowo przekształcić się  w czterooddziałową. Duża liczba uczniów i ich ogromne zróżnicowanie w opóźnieniach edukacyjnych były przyczyną niejednorodności wiekowej wewnątrz klas. Na czas II wojny światowej działalność szkoły została zawieszona. Reaktywowano ją w 1945 roku, tuż po zakończeniu działań wojennych, chociaż plany organizacyjne i pierwsze spisy przyszłych uczniów rozpoczęto już w 1944 roku.

    Do 1948 roku dzieci mogły ukończyć w szkole we Mściowie sześć klas ( siódmą kończyły w Sandomierzu), a od 1948 r., po uporządkowaniu spraw organizacyjno – lokalowych, siedem. Do mściowskiej szkoły uczęszczały dzieci, młodzież a także objęci programem ,,Zwalczania Analfabetyzmu” dorośli z terenu: Mściowa, Nowego Kamienia, Kamienia Łukawskiego, Dołów Mściowskich, Podgaja. W trzech salach wyposażonych łącznie w 42 ławki i 3 tablice, uczyły się 194 osoby pod okiem 3 nauczycieli. Dla poprawienia warunków nauczania część uczniów i słuchaczy zmuszona była uczęszczać do szkół w Dwikozach i Gierlachowie. Od 1966 roku w szkole wprowadzono klasę ósmą. By podołać pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pomieścić wszystkich uczniów, wydzierżawiono od pani Antoniny Gręby dwie izby, znajdujące się w sąsiedztwie szkoły. Pomimo tego przedsięwzięcia warunki lokalowe nadal były bardzo złe. Skłoniło to mieszkańców całego obwodu szkolnego do podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy nowej szkoły. Dzięki pracy społeczeństwa Mściowa i Nowego Kamienia, uczniów i nauczycieli, 14 stycznia 1968 roku zakończono budowę i dokonano otwarcia nowego budynku, w którym do dzisiaj mieści się szkoła Podstawowa w Mściowie. W czynie społecznym przepracowano około 1000 dni.

W latach 80- tych wybudowano we Mściowie, na ziemiach wykupionych przez parafię św. Józefa, kaplicę, której budowę prowadził ówczesny wikariusz ks. Lech Siekierski pod kierunkiem ks. Proboszcza Niewadziego, wraz z kaplicą utworzono salkę katechetyczną, w której nauczał ks. Siekierski; od czasu powrotu religii do szkoły katecheta szkolny.

W 1994 roku zarządzenie szkołami zostało przekazane Samorządom Lokalnym. Dzięki sukcesywnej i owocnej współpracy dyrekcji szkoły z władzami Gminy Dwikozy, których gospodarzami byli w latach:

1994 – 1998 p. Mieczysław Sawa

1998 -2007  p. Marek Zimnicki

2007 –  nadal p. Marek Łukaszek

Szkoła stała się nowoczesną placówką dydaktyczno – wychowawczą.

Od stycznia 2009 roku w ramach projektu ,, Wiejskie Przedszkola Miejscem Dynamicznego Rozwoju Dzieci” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki staraniom pana Wójta Dwikozy Marka Łukaszka, pana Przewodniczącego Rady Gminy Dwikozy Józefa Skobla i pana dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Waldemara Wilka, działa na terenie naszej szkoły Punkt Przedszkolny, dom którego uczęszczają dzieci 3 - 4 – 5 letnie.  

30 stycznia 2008 roku Rada Gminy Dwikozy podjęła uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej we Mściowie. Od 14 czerwca 2009 roku Szkoła Podstawowa nosi imię Jana Pawła II. Otrzymała również sztandar, poświęcony przez biskupa Edwarda Frankowskiego, administratora diecezji sandomierskiej. Data uroczystości była nieprzypadkowa, zbiegła z 30 rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i 10 rocznicy jego obecności w Sandomierzu. Szkoła we Mściowie dołączyła do Rodziny Szkół Jana Pawła II w diecezji i Polsce.

Od 1 września 2012 roku szkołę, punkt przedszkolny oraz oddział przedszkolny prowadzi Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie. Na czele ,którego stoi Zarząd, w skład którego weszli:

Prezes – Sobowiec Karolina

Wiceprezes – Jurkowski Norbert

Skarbnik – Bażant Witold

Sekretarz – Stępień Luiza

Członek zarządu – Gręba - Ura Katarzyna

    Z dostępnych, ocalałych w placówce ksiąg Ewidencji Dzieci wynika, że od roku 1960 naszą szkołę ukończyło 1372 uczniów. Liczni absolwenci naszej szkoły osiągnęli zaszczytne tytuły i pełnią ważne funkcje w społeczeństwie. Są chlubą naszej placówki. Przez 95 lat istnienia Szkoły Podstawowej we Mściowie pracowało i przekazywało w jej murach wielu nauczycieli. Czy udało się odnaleźć nazwiska wszystkich? Trudno na to pytanie odpowiedzieć … Pamięć ludzka, przychylność przyjaciół naszej szkoły, dzięki którym udało się zebrać wiele cennych informacji na temat historii szkoły – szczególne podziękowania kierujemy tutaj do pani dyrektor Wandy Róg, ks. Lech Siekierskiego – proboszcza tutejszej parafii i długoletniego katechety w naszej szkole oraz pana Stanisława Malarza- miłośnika historii naszego regionu, oryginalne świadectwa szkolne z lat dwudziestych i trzydziestych – pieczołowicie przechowywane i przekazywane przez państwo Annę i Stanisława Ciszkiewiczów, akta historyczne zachowane w Archiwum Państwowym w Sandomierzu to źródła, z których zaczerpnęliśmy przygotowując rys historyczny.

 

Nauczyciele lata 1818 – 1944

Jaroń Józef – kierownik szkoły

Jaroniowa Stefania

Puszkar Komisarówna Stefania – kierownik szkoły w latach 1918 – 1939

Tarczyński Stanisław

Prokop Leon

Kopyto Maria Gajewska

Predyś Aleksander

Żyłka Zygmunt

Saniawa Jan

Ostrowski

Wódz Jadwiga

Ks. Turbiarz Feliks – wikary parafii św. Józefa w Sandomierzu

Ks. Ziólkowski Michał – wikary parafii św. Józefa w Sandomierzu

 

Gołębiowski- kierownik szkoły w latach 1939 -1944

Tomczyk Kazimierz -kierownik szkoły

Bajek Eugenia

Gołębiowska Genowefa

Budziejowski Tadeusz

Jarzyna Marta

 

Nauczyciele po II wojnie światowej

Uchańska Zofia – kierownik szkoły

Materówna Zając Irena

Guz Eleonora

Zając Krystyna

Gołębiowska Genowefa

Fedusiak Kuraś Honorata

Ks. Seweryn Krzysztofik – uczył religii w domach prywatnych z powodu usunięcia przez władze komunistyczne religii ze szkół( pomieszczeń do nauki religii użyczyli p. Czosnek Bolesław z Kamienia Nowego i p. Żmuda Wincenty ze Mściowa)

Kruk Zygmunt - kierownik szkoły

Jungiewicz Jan - kierownik szkoły

 

Toś Czesława -  Krasoń

Żuber Genowefa

Malinowski Jerzy – kurator oświaty

Malinowska Kawęcka Danuta

Piętowski Ignacy

 

Święcicka – Łukawska Danuta - kierownik szkoły

Niezgoda – Szwagierczak Halina

Jańczyk Zdzisław

Lipiec – Guźla Maria

Kwiatkowska Danuta

Walczyna Motyka Teodozja

 

Walewski Zdzisław - kierownik szkoły

Walewska Krystyna

Kędzierski Wiesław

Sowiński Zygmunt

Żmuda – Barbara

Broda – Cacek Teresa

Podlewska Danuta

 

Róg Wanda – dyrektor szkoły

Gawron Wiesława

Bidas Halina

Gałęza Janusz

Lipiarz Hanna

Kapusta Lidia

Zięba Danuta

Chmielewska Władysława

Zych Anna

Zieliński Tomasz

Skotnicka Katarzyna

Dróżdż Barbara

Mazur Elżbieta

Majewska Maryla

Forc- Bzdyra Helena

Piątkowska Małgorzata

Rutkowski Piotr

Orlik Krystyna

Łukasiewicz Stanisława

Grądź Lucyna

s. Markowska Barbara

Pietrusińska Barbara

Dębska Barbara

Kapusta Barbara

Rogozińska Helena

Rzeczkowska Anna

Serwatko Mirosława

Powęzko Anna

Wilk Waldemar

Wilk Joanna

Bryła- Malarz Hanna

s. Kępka Beata

Szymańska Halina

Gręba Janina

Ks. Siekierski Lech

Dajas Ewa

Justyńska – Bownik Marta

Białousz Małgorzata

Łukawska Teresa

Bednarska- Kamińska Alicja

Płaza Halina

Zięba Anna

Wiórkiewicz Renata

Wiórkiewicz Robert

Białek Kazimierz

Wróbel Agnieszka

Krakowiak Karol

Zielińska Renata

 

Łukaszek Marek - dyrektor szkoły

Kaczmarski Paweł

Krasicka Ziomek Katarzyna

Heciak Kapuścińska Barbara

 

Kowalska Katarzyna - dyrektor szkoły

Bąk Agata

Sitarska Małgorzata

Kurpias Rychel Ewa

Sadaj Janusz

Kosiak Maria

Stępień Luiza

Dróżdż Dorota

Szlachcińska Monika

Włoch Monika

Skowron Lidia

Gołąbek Dagmara

Bidas Małgorzata

Rymaniak Krzysztof

Polit Lucyna

 

Pracownicy niepedagogiczni:

Bidas Zofia

Ciszkiewicz Stanisław

Dwojak Helena

Cecuła Irena

Czerwiński Stanisław

Piotrowska Genowefa

Kokosa Halina

Donda Halina

Czerwiński Andrzej

Pietruszka Barbara

Ferenc –Gałęza Dorota