Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 31.

 

  1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. Dobro ucznia i jego rozwój jest dla całej społeczności szkolnej wartością nadrzędną. Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą rozpoczęcia nauki.

 

  1. Uczeń ma prawo do:

 

a)      zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej

b)      opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami
         przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania godności.

c)      życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

d)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej
         religii, jeśli nie narusza w tym dobra innych osób,

e)      rozwijania zainteresowań i talentów,

f)       sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

g)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

h)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
         podczas zająć szkolnych i pozalekcyjnych,

i)       wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach
         działających w szkole,

j)      w przypadku naruszenia praw ucznia uczniowi przysługuje prawo do złożenia skargi u dyrektora szkoły.

 

§ 32.

 

  3. Uczeń ma obowiązek:

 

a)      przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza podporządkowania się
         zarządzeniom dyrektora szkoły, uchwałom rady pedagogicznej, rady rodziców, o ile nie są
         w sprzeczności z prawami uczniów,

b)      przychodzenia na zajęcia punktualnie zgodnie z planem. Mimo spóźnienia się na zajęcia, uczeń
         zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,

c)      bezwzględnego przebywania na terenie szkoły w trakcie trwania jego zajęć dydaktycznych
         określonych w planie lekcyjnym,

d)      systematycznie się uczyć, pracować nad własnym rozwojem,

e)      aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania,

f)       godnie reprezentować szkołę,

g)      odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

h)      zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia,

i)       chronić własne zdrowie i życie – zachowywanie bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych, klatkach
         schodowych, w pomieszczeniach sanitarnych i boisku szkolnym,

j)       dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory
         szkolne,

k)      szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,

l)       reagowania na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią,

m)     odrzucanie negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów,

n)      bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości, - uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej ma
         obowiązek przystąpić do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,

o)      uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu,

p)      uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia za wyrządzone szkody
         odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie,

q)      uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole,

r)       uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później
         niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są
         przez wychowawcę za nieusprawiedliwione,

s)       Każdego ucznia obowiązują ustalenia dotyczące stroju szkolnego, wyglądu ucznia:

- ubiór estetyczny, czysty,

Strój dzienny:

Ubiór powszechnie przyjęty w społeczności szkolnej w stonowanych kolorach.

Strój galowy:

dla dziewcząt – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica,

dla chłopców – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.

Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych, patriotycznych oraz uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę.

Strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego jest zgodny z wymogami nauczyciela,

t)       Uczniowie zobowiązani są do noszenia na terenie szkoły bezpiecznego obuwia zastępczego, nie
         brudzącego posadzki. Nie dopuszcza się noszenia butów na wysokich obcasach.

u)      Uczesanie ucznia powinno być estetyczne. Zabrania się farbowania włosów i stosowania makijażu.

v)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie
         oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej biżuterii,

w)    Uczeń ma obowiązek odpowiedniego korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
       elektronicznych:

- posiadanie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego,

- wyłączanie podczas lekcji telefonu komórkowego,

- wyłączania lub przełączania na tryb milczy telefonu komórkowego podczas przerw i na wycieczkach szkolnych,

- nie robienia zdjęć i nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego i innych urządzeń (dotyczy to wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych  przez szkołę),

- nie noszenia do szkoły sprzętu grającego (odtwarzacz MP3/MP4),

x)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę na jej terenie telefonów komórkowych.