• Jak rozpoznać i ocenić własny potencjał?

   • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) obejmuje działania podejmowane przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mściowie w celu przygotowania uczniów do wyboru poziomu i kierunku kształcenia oraz wyboru przyszłego zawodu.

    Adresatami WSDZ są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele. Działania podejmowane w ramach WSDZ sprzyjają rozpoznaniu i samoocenie własnego potencjału (zainteresowania, predyspozycje), planowaniu kariery zawodowej oraz wejściu na rynek pracy.

    Koordynacją WSDZ w naszej szkole zajmuje się Pan Krzysztof Rymaniak - nauczyciel pełniący funkcję doradcy zawodowego. Za realizację działań zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego odpowiadają nauczyciele i wychowawcy.

    Każdy z naszych uczniów i jego rodzic ma możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów i konsultacji w celu obrania w przyszłości jak najlepszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo uczniowie wraz z rodzicami mogą korzystać również z pomocy Powiatowego Doradcy Zawodowego mieszczącego się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu.