• 1918
     • Początek...

      Historia Szkoły Podstawowej w Mściowie sięga roku 1918. Pierwszy budynek położony w pobliżu starego wiślanego wału, liczył sobie kilkadziesiąt lat. W czasie zaborów mieściła się w nim strażnica graniczna wojsk rosyjskich. Po I wojnie światowej, w 1918 roku mieszkaniec Kamienia Mściowskiego - p. Chorab, stał się właścicielem nieruchomości, której część przeznaczył na szkołę. Parterowy budynek liczył cztery izby, w tym dwa pomieszczenia mieszkalne. Początkowo szkoła była placówką dwuklasową, by stopniowo przekształcić się  w czterooddziałową. Duża liczba uczniów i ich ogromne zróżnicowanie w opóźnieniach edukacyjnych były przyczyną niejednorodności wiekowej wewnątrz klas. 

    • 1939 - 1945
     • Czas II wojny światowej

      Na czas II wojny światowej działalność szkoły została zawieszona. Reaktywowano ją w 1945 roku, tuż po zakończeniu działań wojennych, chociaż plany organizacyjne i pierwsze spisy przyszłych uczniów rozpoczęto już w 1944 roku.

    • 1948 - 1966
     • Lata powojenne

      Do 1948 roku dzieci mogły ukończyć w szkole w Mściowie sześć klas             (siódmą kończyły w Sandomierzu), a od 1948 r., po uporządkowaniu spraw organizacyjno – lokalowych, siedem. Do mściowskiej szkoły uczęszczały dzieci, młodzież a także objęci programem ,,Zwalczania Analfabetyzmu” dorośli z terenu: Mściowa, Nowego Kamienia, Kamienia Łukawskiego, Dołów Mściowskich, Podgaja. W trzech salach wyposażonych łącznie w 42 ławki i 3 tablice, uczyły się 194 osoby pod okiem 3 nauczycieli. Dla poprawienia warunków nauczania część uczniów i słuchaczy zmuszona była uczęszczać do szkół w Dwikozach i Gierlachowie. Od 1966 roku w szkole wprowadzono klasę ósmą. By podołać pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pomieścić wszystkich uczniów, wydzierżawiono od pani Antoniny Gręby dwie izby, znajdujące się w sąsiedztwie szkoły. Pomimo tego przedsięwzięcia warunki lokalowe nadal były bardzo złe.

    • 1968
     • Nowy budynek szkoły

      Mieszkańcy całego obwodu szkolnego podjęli decyzję o rozpoczęciu budowy nowej szkoły. Dzięki pracy społeczeństwa Mściowa i Nowego Kamienia, uczniów i nauczycieli, 14 stycznia 1968 roku zakończono budowę i dokonano otwarcia nowego budynku, w którym do dzisiaj mieści się Szkoła Podstawowa w Mściowie. W czynie społecznym przepracowano około 1000 dni.

       

    • 1986 - 2000
     • Lata 80 i 90 - te XX wieku

      W latach 80 - tych wybudowano w Mściowie, na ziemiach wykupionych przez parafię św. Józefa, kaplicę, której budowę prowadził ówczesny wikariusz ks. Lech Siekierski pod kierunkiem ks. Proboszcza Niewadziego, wraz z kaplicą utworzono salkę katechetyczną, w której nauczał ks. Siekierski; od czasu powrotu religii do szkoły katecheta szkolny.

      W 1994 roku zarządzenie szkołami zostało przekazane Samorządom Lokalnym. Dzięki sukcesywnej i owocnej współpracy dyrekcji szkoły z władzami Gminy Dwikozy, których gospodarzami byli w latach:

      1994 – 1998 p. Mieczysław Sawa

      1998 -2007  p. Marek Zimnicki

      2007 –  nadal p. Marek Łukaszek

      szkoła stała się nowoczesną placówką dydaktyczno – wychowawczą.

    • 2008
     • Nadanie szkole imienia

      30 grudnia 2008 roku Rada Gminy Dwikozy podjęła uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Mściowie. Od 14 czerwca 2009 roku Szkoła Podstawowa nosi imię Jana Pawła II. Otrzymała również sztandar, poświęcony przez biskupa Edwarda Frankowskiego, administratora diecezji sandomierskiej. Data uroczystości była nieprzypadkowa, zbiegła się z 30 rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i 10 rocznicą Jego obecności w Sandomierzu. Szkoła w Mściowie dołączyła do Rodziny Szkół Jana Pawła II w diecezji i Polsce.

    • 2009
     • Powstanie przedszkola

      Od stycznia 2009 roku w ramach projektu ,, Wiejskie Przedszkola Miejscem Dynamicznego Rozwoju Dzieci” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki staraniom pana Wójta Dwikozy Marka Łukaszka, pana Przewodniczącego Rady Gminy Dwikozy Józefa Skobla i pana dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Waldemara Wilka, działa na terenie szkoły najpierw Punkt Przedszkolny, a od 1 stycznia 2021 roku Niepubliczne Przedszkole "Lolek" do którego uczęszczają dzieci od 2,5 do 4 lat.

    • 2012
     •  

      Nowy organ prowadzący

      Od 1 września 2012 roku Szkołę i Niepubliczne Przedszkole prowadzi Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie. Prezesem Stowarzyszenia w latach 2012 – 2017 była p. Karolina Sobowiec, od 2017 r. funkcję tę pełni p. Krzysztof Rymaniak.

    • 17 czerwca 2018
     • Jubileusz 50 - lecia Szkoły

      17 czerwca 2018 r. zapisał się w kronice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Mściowie jako dzień szczególny. W niedzielne popołudnie odbyła się uroczystość Jubileuszu 50 – lecia Szkoły połączona z rocznicą 100 – lecia szkolnictwa na terenie Mściowa i Nowego Kamienia. Rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mściowie, której przewodniczył opiekun Sandomierskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II ks. dr Robert Utnik. Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Lech Siekierski. Uroczystości w szkole przygotowali i poprowadzili nauczyciele, pod kierunkiem dyrektor szkoły mgr Magdaleny Pytelewicz.

       

    • Ponad 50 lat Szkoły
     •  

      Z kroniki...

      Z dostępnych, ocalałych w placówce ksiąg Ewidencji Dzieci wynika, że od roku 1960 do roku 2012 szkołę ukończyło 1372 uczniów. Od 2012 r. do 2023 r. w Księdze Absolwentów widnieje 89 imion i nazwisk uczniów, którzy ukończyli Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mściowie. Liczni absolwenci naszej szkoły osiągnęli zaszczytne tytuły i pełnią ważne funkcje w społeczeństwie. Są chlubą naszej placówki. Przez 95 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Mściowie pracowało i przekazywało w jej murach wielu nauczycieli. Czy udało się odnaleźć nazwiska wszystkich? Trudno na to pytanie odpowiedzieć … Pamięć ludzka, przychylność przyjaciół naszej szkoły, dzięki którym udało się zebrać wiele cennych informacji na temat historii szkoły – szczególne podziękowania kierujemy tutaj do pani dyrektor Wandy Róg, ks. Lech Siekierskiego – proboszcza tutejszej parafii i długoletniego katechety w naszej szkole oraz pana Stanisława Malarza- miłośnika historii naszego regionu, oryginalne świadectwa szkolne z lat dwudziestych i trzydziestych – pieczołowicie przechowywane i przekazywane przez państwo Annę i Stanisława Ciszkiewiczów, akta historyczne zachowane w Archiwum Państwowym w Sandomierzu to źródła, z których zaczerpnęliśmy informacje przygotowując rys historyczny.

      Nauczyciele lata 1818 – 1944

      Jaroń Józef – kierownik szkoły

      Jaroniowa Stefania

      Puszkar Komisarówna Stefania – kierownik szkoły w latach 1918 – 1939

      Tarczyński Stanisław

      Prokop Leon

      Kopyto Maria Gajewska

      Predyś Aleksander

      Żyłka Zygmunt

      Saniawa Jan

      Ostrowski

      Wódz Jadwiga

      Ks. Turbiarz Feliks – wikary parafii św. Józefa w Sandomierzu

      Ks. Ziólkowski Michał – wikary parafii św. Józefa w Sandomierzu

      Gołębiowski - kierownik szkoły w latach 1939 -1944

      Tomczyk Kazimierz -kierownik szkoły

      Bajek Eugenia

      Gołębiowska Genowefa

      Budziejowski Tadeusz

      Jarzyna Marta

       Nauczyciele po II wojnie światowej

      Uchańska Zofia – kierownik szkoły

      Materówna Zając Irena

      Guz Eleonora

      Zając Krystyna

      Gołębiowska Genowefa

      Fedusiak Kuraś Honorata

      Ks. Seweryn Krzysztofik – uczył religii w domach prywatnych z powodu usunięcia przez władze komunistyczne religii ze szkół( pomieszczeń do nauki religii użyczyli p. Czosnek Bolesław z Kamienia Nowego i p. Żmuda Wincenty ze Mściowa)

      Kruk Zygmunt - kierownik szkoły

      Jungiewicz Jan - kierownik szkoły

      Toś Czesława -  Krasoń

      Żuber Genowefa

      Malinowski Jerzy – kurator oświaty

      Malinowska Kawęcka Danuta

      Piętowski Ignacy

      Święcicka – Łukawska Danuta - kierownik szkoły

      Niezgoda – Szwagierczak Halina

      Jańczyk Zdzisław

      Lipiec – Guźla Maria

      Kwiatkowska Danuta

      Walczyna Motyka Teodozja

      Walewski Zdzisław - kierownik szkoły

      Walewska Krystyna

      Kędzierski Wiesław

      Sowiński Zygmunt

      Żmuda – Barbara

      Broda – Cacek Teresa

      Podlewska Danuta

      Róg Wanda – dyrektor szkoły

      Gawron Wiesława

      Bidas Halina

      Gałęza Janusz

      Lipiarz Hanna

      Kapusta Lidia

      Zięba Danuta

      Chmielewska Władysława

      Zych Anna

      Zieliński Tomasz

      Skotnicka Katarzyna

      Dróżdż Barbara

      Mazur Elżbieta

      Majewska Maryla

      Forc- Bzdyra Helena

      Piątkowska Małgorzata

      Rutkowski Piotr

      Orlik Krystyna

      Łukasiewicz Stanisława

      Grądź Lucyna

      s. Markowska Barbara

      Pietrusińska Barbara

      Dębska Barbara

      Kapusta Barbara

      Rogozińska Helena

      Rzeczkowska Anna

      Serwatko Mirosława

      Powęzko Anna

      Wilk Waldemar

      Wilk Joanna

      Bryła- Malarz Hanna

      s. Kępka Beata

      Szymańska Halina

      Gręba Janina

      Ks. Siekierski Lech

      Dajas Ewa

      Justyńska – Bownik Marta

      Białousz Małgorzata

      Łukawska Teresa

      Bednarska- Kamińska Alicja

      Płaza Halina

      Zięba Anna

      Wiórkiewicz Renata

      Wiórkiewicz Robert

      Białek Kazimierz

      Wróbel Agnieszka

      Krakowiak Karol

      Zielińska Renata

      Łukaszek Marek - dyrektor szkoły

      Kaczmarski Paweł

      Krasicka Ziomek Katarzyna

      Heciak Kapuścińska Barbara

      Kowalska Katarzyna - dyrektor szkoły

      Bąk Agata

      Sitarska Małgorzata

      Kurpias Rychel Ewa

      Sadaj Janusz

      Kosiak Maria

      Stępień Luiza

      Dróżdż Dorota

      Szlachcińska Monika

      Włoch Monika

      Skowron Lidia

      Gołąbek Dagmara

      Bidas Małgorzata

      Rymaniak Krzysztof

      Polit Lucyna

      Renata Stawowy - dyrektor szkoły w latach 2013 - 2015

      Magdalena Pytelewicz - dyrektor szkoły w latach 2015 - nadal

      Pracownicy niepedagogiczni:

      Bidas Zofia

      Ciszkiewicz Stanisław

      Dwojak Helena

      Cecuła Irena

      Czerwiński Stanisław

      Piotrowska Genowefa

      Kokosa Halina

      Donda Halina

      Czerwiński Andrzej

      Pietruszka Barbara

      Ferenc – Gałęza Dorota